HOPE XXL biedt een nieuw wereldperspectief vanuit de jongere generatie. We nodigen je uit om mee te denken en mee te doen.
HOPE XXL biedt een nieuw wereldperspectief vanuit de jongere generatie. We nodigen je uit om mee te denken en mee te doen.

Organisatie

De Stichting HOPE XXL voert alle activiteiten uit en werkt aan het bereiken van de doelstellingen van HOPE XXL. Hiervoor heeft de stichting een team van mensen die de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast overziet het bestuur alle werkzaamheden. Bekijk het jaarverslag 2012jaarverslag 2013jaarverslag 2014, jaarverslag 2015, jaarverslag 2016 voor een volledig overzicht van de activiteiten en het beleidsplan 2014.

Het bestuur van de Stichting HOPE XXL bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Jan de Ruiter
Penningmeester Richard Thuss (accountant)
Secretaris Chris Thijssen  
Lid Paul van Uum (Founder. Bestuurslid op 30 jarige leeftijd)

De Stichting HOPE XXL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09221441. Fiscaal nummer: 8224.02.920. Stichting HOPE XXL is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). De jaarrekening 2012 kunt u hier vinden.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:
a. richting geven aan de weg naar een betere en rechtvaardigere wereld op basis van solidariteit, met ruimte voor diversiteit en met het oog op de balans tussen vrijheid en gelijkheid;
b. het concretiseren, los van bestaande politieke constituties en religieuze dogma’s, van de wens dat elk mens in goede gezondheid wil leven, in vrede, in harmonie met zijn omgeving, in vrijheid en met een goede balans tussen welvaart en welzijn;
c. de samenleving, verenigd in politieke, religieuze en maatschappelijke verbanden, verzoeken om de universele wens, zoals verwoord onder a en b mede te realiseren.
d. het aanzetten tot discussie inzake het onder a, b en c gestelde, op basis van de Liemers List;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid
De bestuurleden oefenen hun functie onbezoldigd uit. Er wordt voor de personeelsleden niet gewerkt met prestatiebeloning of bonussen. Bij de inschaling van medewerkers wordt niet afgeweken van de Handleiding Overheidstarieven zoals opgesteld door de Rijksoverheid. 

Onze contactgegevens zijn:

Stichting HOPE XXL
Horsterparklaan 4
6922 NR DUIVEN
Neem contact op

Bestuur HOPE XXL

Leo van Paassen, tot oktober 2016 voorzitter van Bestuur.